Informuje, że na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 poz. 757) oraz Uchwały 22/V/2024 Rady Miejskiej Węglińca z dn 20.06.2024r w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących

Wysokość cen za wodę i ścieki obowiązujące od 22.06.2024:

- za 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych Gminy i Miasta Węgliniec 6,82zł netto + VAT(8%) tj. 7,37zł brutto

- za 1 m3 wody dla odbiorców publicznych miejscowości Ruszów 9,62 zł netto + VAT (8%) tj. 10,39zł brutto

- za 1 m3 wody dla pozostałych odbiorców publicznych Gminy Węgliniec 7,48zł netto + VAT (8%) tj. 8,08zł brutto

- za 1 m3 ścieków dla dostawców z miejscowości Węgliniec i Ruszów: 11,18 netto + VAT (8%) tj. 12,07zł brutto

- za 1 m3 ścieków dla dostawców z miejscowości Zielonka 5,97zł netto + VAT (8%) tj. 6,45zł brutto.

Nowe taryfy za wodę i ścieki dla Gminy Węgliniec na lata 2024-2027 zaakceptowane Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.05.2024r. nr WR.RZT.70.84.2023 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 14.06.2024r. zamykają półtorej roczny okres gdy Gmina Węgliniec pozostawała na niezmiennych stawkach wody i odbioru ścieków nie pokrywających rosnących kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wchodząca w życie nowa taryfa urealnia stawki opłat za wodę i ścieki do rzeczywistych kosztów ich obsługi.

Nowe taryfy wody wprowadzają też nowy podział na grupy taryfowe zakłada on zróżnicowanie grup odbiorców na odbiorców indywidualnych tj: mieszkańców Gminy Węgliniec spełniających wymogi zaopatrzenia w wodę dla ludności, oraz podmioty publiczne tj: instytucje, przedsiębiorców, działalności gospodarcze itp. Wynika to z różnych opłat wnoszonych do Wód Polskich z tytułu wody pobranej ze środowiska przez Zakład dla tych grup odbiorców. Nowe taryfy za wodę ujednolicają też odbiorców wody na taryfy obsługiwane przez SUW w Węglińcu i SUW w Ruszowie (SUW – Stację Uzdatniania Wody) tj. taryfy G1W dotyczą miejscowości Węgliniec, Stary Węgliniec, Piaseczna i Jagodzin, Zielonka, Czerwona Woda, taryfy G2W dotyczą odbiorców z Ruszowa Kościelnej Wsi i Orąglicy. Pozwala to na podział kosztów produkcji na większą ilość odbiorców i uśrednienie ceny wody. Wprowadzają też osobną taryfę za wodę obsługi p.poż na poziomie ceny dla podmiotów publicznych.

Ważną rolę w procesie kształtowania cen wody i ścieków pełnią też władze samorządowe, Rada Miejska i Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec na sesji w dniu 20.06.2024r. podjęły uchwałę w celu ujednolicenia i obniżenia cen wody ścieków poprzez zastosowanie dopłat do cen taryfowych dla klientów indywidualnych. Łączna dotacja dla wody i ścieków to koszt roczny około 240 000,00zł. Pozwala to na ujednolicenie cen wody dla wszystkich odbiorców indywidualnych w Gminie na poziomie 7,37zł brutto za 1m3. I zmniejszyć cenę 1m3 ścieków dla mieszkańców Węglińca o 1,74zł i mieszkańców Ruszowa o 7,11zł. takie wspólne działanie Gminy Węgliniec i Zakładu Usług Komunalnych pozwoliło na ukształtowanie cen na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów produkcji i eksploatacji, przy najniższej możliwej podwyżce dla mieszkańców.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu Krzysztof Polewski

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.